Eesti
English
Eesti ÜROs »

Eesti ÜROs

13.10.2015

Eesti sai Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmeks 17. septembril 1991. Eesti esimene alaline esindaja ÜRO juures oli Ernst Jaakson, Eesti pikaaegne peakonsul New Yorgis ning missioonijuht USAs, olles nii Eesti Vabariigi järjepidevuse kandja kogu Nõukogude okupatsiooni vältel.

ÜRO 5 regionaalgrupist (Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika ja Kariibi, Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa) kuulub Eesti alates 2004. aastast Ida-Euroopa gruppi.

Eesti suursaadikud ÜRO juures


Eesti suursaadikud ÜRO juures New Yorgis
1991 -1994 Ernst Jaakson
1994 -1998 Trivimi Velliste
1998 - 2000 Sven Jürgenson
2000 - 2004 Merle Pajula
2004 Jaak Jõerüüt
2004 - 2010 Tiina Intelmann
2010 - 2015
2015 - praeguseni
Margus Kolga
Sven Jürgenson

 

Eesti suursaadikud ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis
1998 - 1999 Priit Pallum
2000 - 2004 Clyde Kull
2004 - 2009 Tõnis Nirk
2009 - 2015
2015 - praeguseni
Jüri Seilenthal
Andre Pung

 

Eesti alalised esindajad teiste ÜROga seotud organisatsioonide ja programmide juures
Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA), Tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu organisatsiooni ettevalmistav komisjon (CTBTO
Preparatory Commission)
ja ÜRO Viini büroo
Toomas Kukk
Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) Kaili Terras
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO) Alar Streimann
Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) Ruve Šank

Eesti liikmesus ÜRO süsteemi kehamites ja eelseisvad kandidatuurid

Eesti on praegu järgmiste ÜRO süsteemi kehamite liikmeks

 • ÜRO 5. komitee asepresident UNGA73
 • ÜRO 2. komitee raportöör UNGA73
 • ÜRO NGOde Komitee (CNGO) 2019-2022
 • ÜRO Majandus- ja sotsiaalnõukogu (ECOSOC) 2015-2017
 • ÜRO Naiste staatuse komisjon (CSW) 2017-2021
 • Peacebuilding Commission 2017
 • ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täitevnõukogu (UNHCR ExCom) al. 2007, liikmesus tähtajatu

Eesti eksperdid ÜRO süsteemi ekspertgruppides

 • Ivi Normet, WHO alaline komitee (WHO Standing Committee) 2013-2015
 • Oliver Loode, ÜRO Põlisrahvaste püsifoorum (UNPFII) 2014-2016
 • Mari Amos, ÜRO Piinamise vastane alamkomitee (OPCAT)  2015-2018
 • Marina Kaljurand, ÜRO riiklike küberekspertide töögrupp (UNGGE) 2014-
 • Henn Ojaveer, ÜRO merede olukorra hindamise ekspertide grupp 2014-
 • Tõnis Saar, ÜRO liikmemaksude komitee (COC) 2016-2018 ja 2019-2021

Eesti peamised eelseisvad kandidatuurid

 • ÜRO Julgeolekunõukogu (Security Council) mittealaline liige 2020-2021
 • ÜRO Peaassamblee (General Assembly) asepresident 2022-2023
 • ÜRO Peaassamblee (General Assembly) president 2052

Eesti osa ÜRO tegevuses rahvusvahelise julgeoleku, inimõiguste ja arengu edendamiseks

Rahu ja julgeoleku tagamine, terrorismivastane võitlus

Eesti on ratifitseerinud ja täidab 12 kõige olulisemat ÜRO terrorismivastast konventsiooni, täiendavalt kirjutas Vabariigi President 2005. a sügisel alla ÜRO rahvusvahelise tuumaterrorismi tõkestamise konventsioonile. Eesti peab väga oluliseks ÜROs  üldise terrorismivastase konventsiooni vastuvõtmist ning osaleb ka konventsiooni ettevalmistamisel New Yorgis.

Alates Eesti esmakordsest osalusest rahuvalveoperatsioonil 1995. aastal Horvaatias on erinevates rahvusvahelistes rahutagamise ja kriisireguleerimise operatsioonides osalenud üle 1300 Eesti rahuvalvaja. Lisaks Horvaatiale on Eesti osalenud ÜRO rahumissioonidel Bosnia-Hertsegoviinas, Liibanonis, Lähis-Idas ja Malis. Seni suurim, 136 kaitseväelasest koosnev rahuvalvekompanii ESTCOY osales 1996-1997 ÜRO UNIFIL missioonil Lõuna-Liibanonis. Alates 2015 aasta kevadest osaleb Eesti Kaitsevägi kuni 50 tegevteenistujaga ÜRO juhitaval rahuvalvemissioonil UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Liibanonis.

ÜRO relvarahu järelvalve organisatsiooni UNTSO (UN Truce Supervision Organization) missioonil Lähis-Idas osaleb Eesti aastast 1997.

Eesti osaleb ka ÜRO mandaadiga NATO juhitavates rahvusvahelistes jõududes Kosovos (KFOR – Kosovo Force), ÜRO rahutagamismissioonil MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) ja Euroopa Liidu juhitaval väljaõppemissioonil EUTM Mali (European Union Training MIssion in Mali) Malis. Samuti osaletakse alates 2015. aastast rahutagamismissioonil RSM (Resolute Support Mission) Afganistanis.

Eesti on alates 1996. aastast üle 30 politseinikuga osalenud ÜRO Rahuvalveosakonna koosseisus politseimissioonidel Bosnias ja Hertsegoviinas ning Kosovos.

Eesti on Haagis asuva Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (International Criminal Court - ICC) asutajaliige olles ratifitseerinud Kohtu statuudi 30. jaanuaril 2002. Kohtu statuut jõustus 1. juulil 2002. Aastatel 2011-2014 oli Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee presidendiks Tiina Intelmann.

Inimõiguste kaitse

Eesti on ratifitseerinud kõik peamised ÜRO inimõigusalased konventsioonid ning esitanud ka nendest tulenevad aruanded konventsioonide järelvalvekomiteedele.

Eesti osaleb ka ÜRO keskseimatel inimõigusalastel kohtumistel: Genfis koguneva ÜRO inimõiguste nõukogu istungjärkudel  (liikmena 2013-2015) ning igal aastal sotsiaal-, kultuurilisi ja inimõigusküsimusi käsitlevas ÜRO Peaassamblee 3. komitees New Yorgis.

Erinevate inimõigusteemade seas on Eesti erilise tähelepanu all olnud naiste ja laste õigustega seotud küsimused – nendele teemadele on keskendunud Eesti igapäevane tegevus ja sõnavõtud, samuti toetab Eesti naiste ja laste õiguste edendamisega tegelevaid ÜRO fonde ja programme, sealhulgas UN Women’i tegevust. ÜRO tegevuse suuremale sidususele suunatud reformiprotsessis on Eesti jaoks üheks olulisemaks eesmärgiks soolise võrdõiguslikkuse aspekti tugevam kaasamine ÜRO programmidesse ja poliitikatesse. Eesti oli  2012. aastal UN Womeni ning 2014.-2015.aastal Naiste staatuse komisjoni (CSW) asepresident.

Võrdväärselt oluline on Eesti jaoks maailma põlisrahvaste õiguste kaitse: lisaks selleteemaliste ÜRO resolutsioonide kaasesitamistele ja sõnavõttudele osales Eesti põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni (PDF) (160.21 КБ, PDF) välja töötanud ÜRO töögrupis; Eesti eksperdid on korduvalt olnud Põlisrahvaste Alalise Foorumi liikmeks; praegune liikmesus on aastateks 2014-2016 . Samuti on Eesti viimase 15 aasta jooksul vabatahtlike annetustega jätkuvalt toetanud ÜRO põlisrahvaste fonde (Vabatahtlik põlisrahvaste fond, Rahvusvaheline põlisrahvaste kümmeaastaku fond).

Eesti aruanded RV organisatsioonidele konventsioonide täitmise kohta

Arenguabi

Eesti peab oluliseks ÜRO rolli rahvusvahelises arengukoostöösüsteemis ning arengueesmärkide saavutamisel ning püüab järjest aktiivsemalt lisaks kahepoolsele koostööle toetada ÜRO ja selle allorganisatsioonide tegevusi arengumaade toetamisel. Eesti on vabatahtlike annetuste näol toetanud ÜRO arengukoostööga seotud organisatsioone alates 1998. aastast: rahalisi annetusi on tehtud regulaarselt ÜRO Lasteorganisatsioonile (UNICEF), ÜRO Arenguprogrammile (UNDP), ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA) ja UN Women’it. Lisaks on sihtotstarbeliselt toetatud allorganisatsioonide temaatilisi programme, nt UNFPA reproduktiivtervise sihtfondi.

Katastroofiabi

ÜRO oluliseks ülesandeks on abistada loodus- või inimtekkeliste katastroofide tõttu kannatanud riike ning koordineerida rahvusvahelist humanitaarabiandmist katastroofide korral. Eesti püüab kasvava aktiivsusega toetada ÜRO katastroofiabisüsteemi tugevdamist ning ÜRO allorganisatsioonide tegevust katastroofide korral. Eesti leiab, et tõhusaim ja tihti operatiivseim viis on toetada looduse põhjustatud või inimtekkelistes katastroofides kannatanuid rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Enamik Eesti humanitaarabi panustest on abivajajateni toimetatud selliste rahvusvahelise organisatsioonide kaudu nagu ÜRO pagulaste ülemkomissari (UNHCR), Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC), ÜRO Lasteorganisatsiooni (UNICEF), Maailma Toiduprogramm (WFP). Juba aastaid on Eesti nimetatud organisatsioonide ja OCHA tegevust toetanud ka iga-aastaste vabatahtlike annetustega.

Alates 2000. aastast osalevad Eesti esindajad ÜRO alalises valmisolekus oleva kriiside ja katastroofide hindamise ja koordineerimisega tegelevas meeskonnas UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination team). Eesti on osa võtnud UNDACi missioonidest Iraanis, Sudaanis, Kõrgõzstanis, Türkmenistanis, Jakuutias ja Gruusias, samuti oli Eesti päästemeeskond abiks 2005. a. alguses Kagu-Aasiat ja India ookeani piirkonda tabanud tsunami tagajärgede likvideerimisel Indoneesias Acehis ning 2005. a. sügisel peale maavärinat Pakistanis. Samuti on Eesti päästemeeskonna eksperdid viibinud erinevate üksuste koosseisus Haitil (2010) ja Filipiinidel (2013)

Loe lähemalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavast: https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-cooperation/2016_2020_arengukava_tekst.pdf

 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee