Eesti
English
Uudised »

Välisminister Urmas Paet: naistevastase vägivallaga võitlemiseks ei piisa vaid strateegiatest

06.03.2013

Välisminister Urmas Paet ütles ÜRO peakorteris New Yorgis Naiste staatuse komisjoni istungjärgul, et Eesti peab väga oluliseks rahvusvahelisi kokkuleppeid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Eesti välisministri sõnul ei piisa vaid strateegiatest, et naistevastase vägivallaga võidelda. „Selleks on vaja mitmeid omavahel seotud tegevusi – ennetavaid tegevusi, millesse on kaasatud elanikkond laiemalt ning valitsusvälised organisatsioonid. Samuti on vajalik toetussüsteem – varjupaigad ja abitelefonid – vägivalla ohvritele,“ märkis Paet. „Väga oluline on aga ka koostöö kõigi osapoolte – kodanikuühiskonna ja valitsuse, erinevate asutuste vahel,“ lisas ta.

Paeti sõnul on naiste õiguste edendamiseks oluline ka seadusandlik raamistik – Eestis on olemas arenguplaan vägivalla vähendamiseks ning kriminaalpoliitika arendamiseks, samuti on vastu võetud tegevuskava julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 rakendamiseks. Eesti välisminister tähtsustas ka Pekingi deklaratsiooni põhimõtteid ja nende täitmiseks koostatud tegevuskavast kinnipidamise vajadust.

Selleaastase Naiste staatuse komisjoni istungi peateema on võitlus naistevastase vägivalla kõigi vormide vastu. Lisaks ohvritele kvaliteetsete teenuste tagamisele on võtmesõnaks esmane ennetus, mis on paljus hariduse ja hoiakute muutmise küsimus.

Eesti esmase ennetuse positiivseid praktikaid tutvustas istungjärgu kõrgetasemelises ekspertide paneeldiskussioonis ka sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanter. „Soopõhine vägivald on üks julmemaid soolise ebavõrdsuse ilminguid,“ ütles Kanter. „Muudatused paremuse poole algavad esmalt julgusest näha ja tunnistada ebavõrdsust. Samas on väga raske tunnistada, et elame ebaturvalises ühiskonnas, kus vägivalla ohvriks langetakse ainuüksi soolise kuuluvuse tõttu. Seetõttu peamegi tähtsaks inimeste teadlikkuse tõstmist oma õigustest, aga ka abisaamise võimalustest. Igal inimesel on õigus turvalisele ja vägivallavabale elule,“ rõhutas Kanter.

Naiste staatuse komisjon on soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste tagamiseks loodud ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu alamkomisjon, mis koosneb 45 liikmest. Eesti on komisjoni liige 2011-2015. Igal aastal kogunevad liikmesriikide esindajad ÜRO peakorterisse New Yorki, et anda hinnang soolise võrdõiguslikkusega seotud arengutele, rääkida väljakutsetest ning tõhustada rahvusvahelisi standardeid soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamiseks. Istungil osalevad koos valitsusesindajatega ka vabaühendused.

Käimasoleval 57. istungil on naistevastase vägivalla probleemi käsitlemise kõrval tähelepanu all ka naiste ja meeste võrdsed kohustused, sealjuures HIV/AIDSi haigestumise ärahoidmisel ning soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete arvestamine aastatuhande arengueesmärkide täitmisel. Kaks nädalat vältava kõrgetasemelise debati ja ümarlaudadega paralleelselt töötavad riigid lõppjärelduste tekstiga. Lõppjärelduste eesmärk on teadvustada naistevastase vägivalla erivormide vastase võitluse ja ennetusega seotud probleeme ning pakkuda neile rahvusvahelise kandepinnaga lahendusi.

Fotod: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/sets/721576329293...

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee