Eesti
English
Eesti ÜROs »

Eesti ÜROs

30.03.2015

Eesti sai Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmeks 17. septembril 1991. Eesti esimene alaline esindaja ÜRO juures oli Ernst Jaakson, Eesti pikaaegne peakonsul New Yorgis ning missioonijuht USAs, olles nii Eesti Vabariigi järjepidevuse kandja kogu Nõukogude okupatsiooni vältel.

ÜRO 5 regionaalgrupist (Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika ja Kariibi, Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa) kuulub Eesti alates 2004. aastast Ida-Euroopa gruppi.

Eesti suursaadikud ÜRO juures


Eesti suursaadikud ÜRO juures New Yorgis
1991 -1994 Ernst Jaakson
1994 -1998 Trivimi Velliste
1998 - 2000 Sven Jürgenson
2000 - 2004 Merle Pajula
2004 Jaak Jõerüüt
2004 - 2010 Tiina Intelmann
2010 - praeguseni Margus Kolga

 

Eesti suursaadikud ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis
1998 - 1999 Priit Pallum
2000 - 2004 Clyde Kull
2004 - 2009 Tõnis Nirk
2009 - praeguseni Jüri Seilenthal

 

Eesti alalised esindajad teiste ÜROga seotud organisatsioonide ja programmide juures
Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA), Tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu organisatsiooni ettevalmistav komisjon (CTBTO
Preparatory Commission)
ja ÜRO Viini büroo
Eve-Külli Kala
Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) Peep Jahilo
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO) Marten Kokk
Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) Siim Tiidemann

Eesti liikmelisus ÜRO süsteemi kehamites ja eelseisvad kandidatuurid

Eesti on praegu järgmiste ÜRO süsteemi kehamite liikmeks

 • ÜRO Inimõiguste nõukogu (Human Rights Council) 2013-2015
 • ÜRO Majandus- ja sotsiaalnõukogu (ECOSOC) 2015-2017
 • ÜRO Lastefondi (UNICEF) täitevnõukogu  2014-2016
 •  ÜRO Lastefondi (UNICEF) büroo, asepresident 2015ÜRO Naiste staatuse komisjon (CSW) 2011- 2015UNESCO Täitevnõukogu (UNESCO Executive Board) 2013-2015
 • UNESCO programmi Inimene ja Biosfäär rahvusvaheline koordinatsiooninõukogu (MAB) 2012- 2015
 • ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täitevnõukogu (UNHCR ExCom) al. 2007, liikmesus tähtajatu

Eesti eksperdid ÜRO süsteemi ekspertgruppides

 • Ivi Normet, WHO alaline komitee (WHO Standing Committee) 2013-2015
 • Oliver Loode, ÜRO Põlisrahvaste püsifoorum (UNPFII) 2014-2016
 • Mari Amos, ÜRO Piinamise vastane alamkomitee (OPCAT)  2015-2018
 • Marina Kaljurand, ÜRO riiklike küberekspertide töögrupp (UNGGE) 2014-
 • Henn Ojaveer, ÜRO merede olukorra hindamise ekspertide grupp 2014-
 • Tõnis Saar on esitatud ÜRO liikmemaksude komitee eksperdiks 2016-2018 (valimised 2015 nov.)

Eesti peamised eelseisvad kandidatuurid

 • ÜRO Naiste staatuse komisjon (CSW) 2017 – 2021
 • ÜRO Julgeolekunõukogu (Security Council) mittealaline liige 2020-2021
 • ÜRO Peaassamblee (General Assembly) asepresident 2022-2023
 • ÜRO Peaassamblee (General Assembly) president 2052

Eesti osa ÜRO tegevuses rahvusvahelise julgeoleku, inimõiguste ja arengu edendamiseks

Rahu ja julgeoleku tagamine, terrorismivastane võitlus

Eesti on ratifitseerinud ja täidab 12 kõige olulisemat ÜRO terrorismivastast konventsiooni, täiendavalt kirjutas Vabariigi President 2005. a sügisel alla ÜRO rahvusvahelise tuumaterrorismi tõkestamise konventsioonile. Eesti peab väga oluliseks võtta ÜROs  vastu üldine terrorismivastane konventsioon ning osaleb ka konventsiooni ettevalmistamisel New Yorgis.

Alates Eesti esmakordsest osalusest rahuvalveoperatsioonil 1995. aastal Horvaatias on erinevates rahvusvahelistes rahutagamise ja kriisireguleerimise operatsioonides osalenud üle 1300 Eesti rahuvalvaja. Lisaks Horvaatiale on Eesti osalenud ÜRO rahumissioonidel Bosnia-Hertsegoviinas, Liibanonis, Lähis-Idas ja Malis. Seni suurim, 136 kaitseväelasest koosnev rahuvalvekompanii ESTCOY osales 1996-1997 ÜRO UNIFIL missioonil Lõuna-Liibanonis. Alates 2015 aasta kevadest osaleb Eesti Kaitsevägi kuni 50 tegevteenistujaga ÜRO juhitaval rahuvalvemissioonil UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Liibanonis.

ÜRO relvarahu järelvalve organisatsiooni UNTSO (UN Truce Supervision Organization) missioonil Lähis-Idas osaleb Eesti aastast 1997.

Eesti osaleb ka ÜRO mandaadiga NATO juhitavates rahvusvahelistes jõududes Kosovos (KFOR – Kosovo Force), ÜRO rahutagamismissioonil MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) ja Euroopa Liidu juhitaval väljaõppemissioonil EUTM Mali (European Union Training MIssion in Mali) Malis. Samuti osaletakse alates 2015. aastast rahutagamismissioonil RSM (Resolute Support Mission) Afganistanis.

Eesti on alates 1996. aastast üle 30 politseinikuga osalenud ÜRO Rahuvalveosakonna koosseisus politseimissioonidel Bosnias ja Hertsegoviinas ning Kosovos.

Eesti on Haagis asuva Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (International Criminal Court - ICC) asutajaliige olles ratifitseerinud Kohtu statuudi 30. jaanuaril 2002. Kohtu statuut jõustus 1. juulil 2002. Aastatel 2011-2014 oli Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee presidendiks Tiina Intelmann.

Inimõiguste kaitse

Eesti on ratifitseerinud kõik peamised ÜRO inimõigusalased konventsioonid ning esitanud ka nendest tulenevad aruanded konventsioonide järelvalvekomiteedele. 2007. aasta juulis arutati ÜROs Eesti 4. perioodilist aruannet naiste diskrimineerimise kõigi vormide kaotamise konventsiooni (CEDAW) täitmise kohta. Augustis 2006 toimus rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni (ICERD) täitmist puudutava Eesti kuuenda ja seitsmenda aruande arutelu.

24. septembril 2003 kirjutas president Arnold Rüütel New Yorgis alla ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokollidele laste relvastatud konfliktidesse kaasamise keelustamise kohta ning laste müügi, lasteprostitutsiooni ja pornograafia keelustamise kohta - viimase protokolli ratifitseeris Eesti 2004. a augustis. 21. septembril 2004 allkirjastas president Rüütel New Yorgis ka piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli.

Lisaks sellele võtab Eesti osa töögruppidest, mis töötavad välja rahvusvahelist inimõiguste alast õigust: hetkel valmistatakse ette rahvusvahelise majanduslike, sotsiaalsete ning kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti lisaprotokolli. Uusimaiks rahvusvahelisteks inimõigusalasteks kokkulepeteks on 2006. detsembris ÜRO Peaassambleel vastu võetud puuetega inimeste õiguste konventsioon ning kõigi isikute pealesunnitud kadumiste vastu võitlemise rahvusvaheline konventsioon. Puuetega inimeste õiguste konventsioon ning selle valikuline protokoll astusid jõusse mais 2008; pealesunnitud kadumiste konventsioon jõustub peale ratifitseerimist kahekümne liikmesriigi poolt.

Eesti osaleb ka ÜRO keskseimatel inimõigusalastel kohtumistel: Genfis koguneva ÜRO inimõiguste nõukogu (ning selle eelkäija, Inimõiguste komisjoni) istungjärkudel liikmena (2013-2015) ning osaleb igal aastal sotsiaal-, kultuurilisi ja inimõigusküsimusi käsitlevas ÜRO Peaassamblee 3. komitees.

Erinevate inimõigusteemade seas on Eesti erilise tähelepanu all olnud naiste ja laste õigustega seotud küsimused – nendele teemadele on keskendunud Eesti igapäevane tegevus ja sõnavõtud, samuti toetab Eesti naiste ja laste õiguste edendamisega tegelevaid ÜRO fonde ja programme, sealhulgas UN Women’i tegevust. ÜRO tegevuse suuremale sidususele suunatud reformiprotsessis on Eesti jaoks üheks olulisemaks eesmärgiks soolise võrdõiguslikkuse aspekti tugevam kaasamine ÜRO programmidesse ja poliitikatesse. Eesti oli naiste staatuse komisjoni liige aastatel 2011-2015.

Võrdväärselt oluline on Eesti jaoks maailma põlisrahvaste õiguste kaitse: lisaks selleteemaliste ÜRO resolutsioonide kaasesitamistele ja sõnavõttudele osales Eesti põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni (PDF) (160.21 КБ, PDF) välja töötanud ÜRO töögrupis; Eesti eksperdid on korduvalt olnud Põlisrahvaste Alalise Foorumi liikmeks; praegune liikmesus on aastateks 2014-2016 . Eesti on viimase 15 aasta jooksul vabatahtlike annetustega jätkuvalt toetanud ÜRO põlisrahvaste fonde (Vabatahtlik põlisrahvaste fond, Rahvusvaheline põlisrahvaste kümmeaastaku fond).

Eesti aruanded RV organisatsioonidele konventsioonide täitmise kohta

Arenguabi

Eesti peab oluliseks ÜRO rolli rahvusvahelises arengukoostöösüsteemis ning arengueesmärkide saavutamisel ning püüab järjest aktiivsemalt lisaks kahepoolsele koostööle toetada ÜRO ja selle allorganisatsioonide tegevusi arengumaade toetamisel. Eesti on vabatahtlike annetuste näol toetanud ÜRO arengukoostööga seotud organisatsioone alates 1998. aastast: rahalisi annetusi on tehtud regulaarselt ÜRO Lasteorganisatsioonile (UNICEF), ÜRO Arenguprogrammile (UNDP), ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA) ja UN Women’it. Lisaks on sihtotstarbeliselt toetatud allorganisatsioonide temaatilisi programme, nt UNFPA reproduktiivtervise sihtfondi.

Katastroofiabi

ÜRO oluliseks ülesandeks on abistada loodus- või inimtekkeliste katastroofide tõttu kannatanud riike ning koordineerida rahvusvahelist humanitaarabiandmist katastroofide korral. Eesti püüab kasvava aktiivsusega toetada ÜRO katastroofiabisüsteemi tugevdamist ning ÜRO allorganisatsioonide tegevust katastroofide korral. Eesti leiab, et tõhusaim ja tihti operatiivseim viis on toetada looduse põhjustatud või inimtekkelistes katastroofides kannatanuid rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Enamik Eesti humanitaarabi panustest on abivajajateni toimetatud selliste rahvusvahelise organisatsioonide kaudu nagu ÜRO pagulaste ülemkomissari (UNHCR), Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC), ÜRO Lasteorganisatsiooni (UNICEF), Maailma Toiduprogramm (WFP). Juba aastaid on Eesti nimetatud organisatsioonide ja OCHA tegevust toetanud ka iga-aastaste vabatahtlike annetustega.

Alates 2000. aastast osalevad Eesti esindajad ÜRO alalises valmisolekus oleva kriiside ja katastroofide hindamise ja koordineerimisega tegelevas meeskonnas UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination team). Eesti on osa võtnud UNDACi missioonidest Iraanis, Sudaanis, Kõrgõzstanis, Türkmenistanis, Jakuutias ja Gruusias, samuti oli Eesti päästemeeskond abiks 2005. a. alguses Kagu-Aasiat ja India ookeani piirkonda tabanud tsunami tagajärgede likvideerimisel Indoneesias Acehis ning 2005. a. sügisel peale maavärinat Pakistanis. Samuti on Eesti päästemeeskonna eksperdid viibinud erinevate üksuste koosseisus Haitil (2010) ja Filipiinidel (2013)


Lähemalt Eesti arengukoostööst (PDF)

 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee